Aktualny regulamin łowiska specjalnego w 2024 r.

Powiadom znajomego:

                                                                                            Jaworzno, 01.01. 2024r.

 

Regulamin łowisk specjalnych

nr 202 Łęg i nr 222 Zalewisko I

 

I. Lokalizacja i typ łowiska:

Łowiska specjalne nr 202 Łęg o pow. 7,25 ha i nr 222 Zalewisko I nr o pow. 4,04 ha zlokalizowane są w Jaworznie w pobliżu ul. Promiennej na terenie Leśnictwa Podłęże. Łowiska są typu mieszanego.

II. Gospodarz łowiska:

Gospodarzem w/w łowisk specjalnych jest Koło PZW nr 106 OSP Dąbrowa Narodowa z siedzibą w Jaworznie przy ul. Strażackiej 11.

III. Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Prawo do wędkowania na w/w łowiskach mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb na zbiorniki nr 202 Łęg i nr 222 Zalewisko I na dany rok kalendarzowy.

2. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Wędkarz po złowieniu ryby limitowanej i włożeniu jej do siatki lub po jej uśmierceniu. niezwłocznie wpisuje ją w sposób trwały do rejestru przed ponownym zarzuceniem wędki. Do rejestru należy wpisać datę, miejsce dokonania połowu tj. łowisko nr 202 Łęg - oznaczyć 1, łowisko nr 222 Zalewisko I - oznaczyć 2, godzinę połowu,  gatunek ryby, długość w centymetrach (zabierane jazie, karasie i leszcze należy wpisać w uwagach).

Fakt dokonania połowu należy udokumentować w rejestrze niezwłocznie, czytelnym podpisem kolegi wędkarza obecnego w danym dniu na łowisku.

3. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.

4. Zabrania się podmiany ryb włożonych do siatki.

5. Na łowisku nr 202 Łęg i nr 222 Zalewisko I  dopuszcza się wywożenie zanęt i przynęt za pomocą modeli pływających, sterowanych radiowo.

6. W przypadku połowu ryb z użyciem modeli pływających sterowanych radiowo, obowiązuje zakaz zabierania złowionych ryb.

7. Wędkowanie na zbiornikach dozwolone jest wyłącznie z brzegu, zabrania się brodzenia w wodzie.

8. Na łowisku nr 202 Łęg zabrania się połowu ryb metodą spinningową z wyjątkiem okresu od 01 pażdziernika, maksymalnie do 31 grudnia.

9. Na łowisku nr 202 Łęg zabrania się połowu ryb z lodu.

10. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania i kwarantanny oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich.

11. Na łowiskach obowiązuje:

 •  zakaz poruszania się wszelkimi pojazdami po obrzeżach zbiornika
 •  zakaz mycia pojazdów i pobierania wody
 •  zakaz kąpieli ludzi i zwierząt
 •  zakaz rozpalania ognisk i grilla

12. Wjazd i parkowanie w wyznaczonym miejscu na łowisku dozwolone jest z ważnym zezwoleniem na wędkowanie. Wraz z zezwoleniem wydaje się kartę uprawniającą na wjazd na łowisko. Karta winna być umieszczona w widocznym miejscu za przednią szybą parkującego pojazdu.

13. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w "Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020r."

14. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowisk specjalnych nr 202 Łęg i nr 222 Zalewisko I ” może skutkować zatrzymaniem zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego nabycia oraz stanowić będzie podstawę do odmowy pozyskania zezwolenia w latach następnych.

 

IV. Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składki na ochronę
      i zagospodarowanie łowiska.


1. Ogranicza się ilość sprzedaży zezwoleń do 110 sztuk rocznie. W pierwszej kolejności, do 30 kwietnia sprzedaż licencji prowadzona będzie dla członków  PZW , którzy mieli opłaconą  licencję w 2023r. Po 30 kwietnia prowadzona będzie sprzedaż  licencji nowym członkom PZW, do wyczerpania limitu 110 licencji.

2. Zezwolenie można nabyć u skarbnika w siedzibie Koła nr 106 w Jaworznie przy ul. Strażackiej 11 w następujących dniach :

 • w miesiącach od stycznia do końca kwietnia we wtorki i czwartki w godz. 15:00 - 17:30.
 • w miesiącach od 01 maja – w czwartki od godz.16:00 do godz. 17:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym ze skarbnikiem Koła tel. 606 455 265
 • Szczegóły wnoszenia opłat w 2024r. określa Instrukcja Skarbnika.

3. Wędkarz, który chce dokonać opłat PZW ustala kwotę opłaty  telefonicznie ze skarbnikiem dzień wcześniej i  ustala dzień i godzinę wizyty w siedzibie Koła PZW nr 106 oraz otrzymuje informację o wysokości niezbędnych opłat.
4. Wędkarz
  przychodzi do siedziby Koła nr 106 w uzgodnionym terminie z obliczoną przez skarbnika kwotą pieniędzy i dokonuje  zwrotu zezwoleń na połów z 2023r. oraz zezwolenie na wjazd z 2023r.

5. Wysokość opłaty w 2024r. wynosi:

    - 350,00zł - składka roczna, wnoszona do 15,03,2024r. uprawniająca do zabrania maksymalnie 20szt. szt. ryb limitowanych (karp, szczupak, sandacz, sum, amur, sterlet, węgorz, lin), Łącznie z zezwoleniem na wędkowanie wydaje się zezwolenie na wjazd na łowisko.

    -  400,00zł   -   składka roczna, wnoszona po 15,03,2024r.

6. Po wykorzystaniu limitu rocznego, określonego w Zezwoleniu, nie ma możliwości wykupienia kolejnego Zezwolenia na połów ryb na łowisku specjalnym Koła PZW nr 106.

7. Utrata Zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.

8. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy zakupie  zezwolenia na rok następny.

9..Egzaminy na kartę wędkarską odbywać się będą 2 razy w miesiącu po uprzednim zgłoszeniu się do skarbnika i opłaceniu egzaminu.

 

V.  Godziny otwarcia łowiska.

 

Łowisko nr 202 Łęg, czynne jest od 15 marca.

 • W okresie od 15 marca do 31 grudnia dozwolony jest połów ryb od godz. 4 do godz. 23. -  obowiązuje zakaz połowu z lodu.
 • Wędkowanie w porze nocnej na łowisku Zalew Łęg nr 202 odbywać się będzie  w  weekendy (pora nocna piątek/sobota i sobota/niedziela), w miesiącach LIPIEC-SIERPIEŃ

Łowisko nr 222 Zalewisko I  jest łowiskiem całorocznym i całodobowym.

 

VI. Postanowienia szczegółowe.

 

1. Łączny limit zabranych ryb na zezwolenie wynosi maksymalnie 20 szt. / rok

Limit obejmuje następujące gatunki: karp, szczupak, sandacz, węgorz, amur, sterlet, sum, lin.

2. Obowiązują następujące limity dobowe (od 0:00 do 24:00) ryb do zabrania z łowisk Łęg nr 202 i nr 222 Zalewisko I liczonych łącznie jako jedno łowisko:

 • karp, szczupak, sandacz, węgorz, lin, amur, sum - łącznie 2 sztuki
 • jaź powyżej 35 cm - 2 sztuki
 • leszcz powyżej 40  cm - 2 sztuki
 • karaś - 2 sztuki
 • sterlet - 1 sztuka
  3. W okresie trzech tygodni od zezwolenia na wędkowanie po zarybieniu limit dobowy określony w pkt.2. zostaje zmniejszony do jednej sztuki ryby do zabrania z łowisk Łęg nr 202 i nr 222 Zalewisko I. 

Limity dobowe pozostałych gatunków ryb zgodnie z "Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020r."

4. Po złowieniu i zatrzymaniu limitu dobowego następujących gatunków ryb – karp, szczupak, sandacz, węgorz, amur, sum, lin – wędkarz zobowiązany jest do zakończenia wędkowania i opuszczenia łowiska.

5. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb na w/w zbiornikach:

 • karp - do 30 cm i powyżej 65 cm
 • szczupak - do 60 cm (obowiązuje na łowisku  nr 202 Łęg)
 • szczupak - do 50 cm (obowiązuje na łowisku nr 222 Zalewisko I )
 • sandacz - do 60 cm
 • sterlet - do 80 cm
 • amur - do 60 cm i powyżej 90 cm
 • lin - do 35 cm
 • leszcz - do 40 cm
 • węgorz - do 60 cm

wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z "Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020r."
6. Okresy ochronne ryb zgodnie z "Ogólnymi warunkami uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020r."


VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz w "Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2020r." dostępnych w siedzibie koła oraz na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach. Regulamin obowiązuje od 01.01.2024r.